Познавање на ладење за изменувач на топлина на плочи

- 2021-11-15-

Ладење знаење заплоча разменувач на топлина
За време на работата на плочестиот разменувач на топлина, треба да се обрне внимание на неговата температура и температурата наплоча разменувач на топлинаисто така треба посебно внимание. На крајот на краиштата, лошата контрола на температурата на опремата сериозно ќе влијае на нејзиниот ефект на употреба, па дури и на неговиот животен век.
1. Се формира тенок правоаголен канал помеѓу различните плочи наплоча разменувач на топлина, а топлината се разменува низ овие плочи. Тој е брановиден со притискање на тенка метална плоча и истовремено формирање на тесен канал за проток. Ладната течност и топлата течност течат од двете страни на плочата и разменуваат топлина низ металната плоча.
2. Четирите агли на плочата се обезбедени со отвори за проточни канали за да формираат цевка за дистрибуција на течност и конвергирачка цевка. Двата краја на целиот уред се цврсто запечатени со подвижни завршни капачиња и фиксирани крајни капачиња, а јазот помеѓу плочите е 26 mm. Главната предност наплоча разменувач на топлинае тоа што кога флуидот тече над брановидната површина, насоката на протокот ќе се менува одвреме-навреме, што го прекинува стагнантниот проток и создава вештачки турбуленции, така што медиумот може да постигне турбуленција со помала брзина на проток.
3. Коефициентот на пренос на топлина е голем, структурата е компактна, а површината за пренос на топлина по единица волумен е голема. Удобно е да се расклопи, исчисти, поправа, зголеми или намали плочата за да ја прилагоди површината за пренос на топлина, а флексибилноста на работата е одлична. Сепак, каналот за среден проток е тесен и лесно се блокира. Топлината се троши од топлата фаза наплоча разменувач на топлинасе пренесува во студената фаза преку брановидниот метален лим, така што студената фаза ја апсорбира топлината и користи енергија.
4. Температурата на вриење е ниска, а вакуумското ладење се заснова на принципот на односот помеѓу температурата на вриење и притисокот на растворот во затворен сад, а притисокот е помал. Во услови на вакуум, температурата на вриење е пониска од нормалниот притисок. Колку е поголем вакуумот, толку е помала температурата на вриење.
5. Откако течноста со натриум алуминат со висока температура ќе влезе во вакуумскиот сад, бидејќи нејзината сопствена температура е повисока од температурата на вриење во вакуумски услови, течноста се самоиспарува и истовремено ја постигнува целта за ладење. Испарениот гас се кондензира со циркулирачката вода за ладење, а потоа циркулира заедно со циркулирачката вода за ладење, течноста се концентрира и се лади. Во процесот на вакуумско ладење, топлината на самоиспарување се одзема од циркулирачката вода за ладење и се ослободува во воздухот во циркулирачката водна кула. Другиот дел се испушта во воздухот заедно со рачната пумпа за суво масло. Топлината од самоиспарувањето на течноста не се користи повторно.
6. Во разменувачот на топлина со обвивка и цевка, двете флуиди течат на страната на цевката и на страната на обвивката соодветно, генерално вкрстен проток, а коефициентот за корекција на просечната логаритамска температурна разлика е мал, додекаплоча разменувач на топлинае претежно ко-струја или контраструја.
плоча разменувач на топлина